Mitsubishi Eclipse Spider

eclipse
mitsubishi

#1

Will a 1999 Mitsubishi Eclipse Spider 2.4 Automatic Turbo Transmission go on a 1998 Mitsubishi Eclipse Spider Turbo 2.2?